Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Ambulatorium ogólne

Email Drukuj PDF

imię i nazwisko : piel. Krystyna Jabłońska

Telefon: (24) 236 00 58

Do podstawowych zadań Ambulatorium ogólnego należy:

  1. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych pacjentom skierowanym na konsultacje
    lub leczenie, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorych, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
  2. prowadzenie rejestracji pacjentów,
  3. wykonywanie lub zalecanie badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych pacjentom leczonym w poradni oraz współpraca z odpowiednimi pracowniami i zakładami w celu ich wykonania,
  4. przygotowywanie opinii, zaświadczeń, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa,
  5. zabezpieczenie poradni i gabinetów w niezbędne środki farmaceutyczne, sprzęt i materiały medyczne,
  6. prowadzenie promocji zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pacjentów,
  7. wysuwanie propozycji co do dalszego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego wobec konsultowanego pacjenta,
  8. prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku i stanie sanitarno-higienicznym,
  10. dbanie o powierzone mienie, a w szczególności utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i aparatury,
  11. sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji